آرسن ونگر

اروپا انگلیس
ونگر: پاتریک ویرا می تواند سرمربی آرسنال شود

ونگر: پاتریک ویرا می تواند سرمربی آرسنال شود

اروپا انگلیس
میکل آرتتا، در آستانه نشستن روی نیمکت آرسنال

میکل آرتتا، در آستانه نشستن روی نیمکت آرسنال