Fyodor Smolov

Confederations Cup
Nga 2-0 New Zealand: Chủ nhà ra oai

Nga 2-0 New Zealand: Chủ nhà ra oai

Confederations Cup
Nga – New Zealand: 3 điểm trong tay chủ nhà

Nga – New Zealand: 3 điểm trong tay chủ nhà