فرانچسکو توتی

اروپا ایتالیا
توتی: بازنشستگی در پایان فصل؟ نمی دانم

توتی: بازنشستگی در پایان فصل؟ نمی دانم

اروپا ایتالیا
اسپالتی: پیراهن توتی نباید بازنشسته شود

اسپالتی: پیراهن توتی نباید بازنشسته شود

ایتالیا
رسمی: بازنشستگی فرانچسکو توتی در پایان فصل

رسمی: بازنشستگی فرانچسکو توتی در پایان فصل