اتلتیکو مادرید

اروپا ایتالیا
رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

رسمی: جدایی مکس آلگری از یووه در پایان فصل

اروپا اسپانیا
رسمی: محرومیت 8 جلسه ای برای دیگو کاستا

رسمی: محرومیت 8 جلسه ای برای دیگو کاستا