July 1 Croatia vs. Denmark 2 p.m. ET Nizhny Novgorod Fox Monday