یورگن کلوپ

اروپا انگلیس
مغزِ کلوپ، جانشین ونگر در آرسنال می شود؟

مغزِ کلوپ، جانشین ونگر در آرسنال می شود؟

اروپا انگلیس
مغز متفکر یورگن کلوپ از لیورپول جدا شد

مغز متفکر یورگن کلوپ از لیورپول جدا شد