گلاسکو رنجرز

اروپا انگلیس
رسمی: استیون جرارد سرمربی گلاسکو رنجرز شد

رسمی: استیون جرارد سرمربی گلاسکو رنجرز شد