کرار جاسم

لیگ ایران
نگاهی به پدیده کرار جاسم؛ تکرار کرار

نگاهی به پدیده کرار جاسم؛ تکرار کرار

لیگ ایران
رسمی: کرار جاسم به نفت آبادان پیوست

رسمی: کرار جاسم به نفت آبادان پیوست

تراکتورسازی
تلاش تراکتورسازی برای حفظ کرار

تلاش تراکتورسازی برای حفظ کرار

تراکتورسازی
شرط تراکتورسازی برای تحویل دادن پاسپورت کرار

شرط تراکتورسازی برای تحویل دادن پاسپورت کرار