ژوزه مورینیو

اروپا انگلیس
افشای مکالمات مورینیو و محمد صلاح

افشای مکالمات مورینیو و محمد صلاح

اروپا انگلیس
دستیار مورینیو؛ گزینه هدایت آرسنال

دستیار مورینیو؛ گزینه هدایت آرسنال

اروپا انگلیس
ستاره برزیلی مدنظر مورینیو کیست؟

ستاره برزیلی مدنظر مورینیو کیست؟

انگلیس
مورینیو: شما احترام بین من و ونگر را درک نمی کنید

مورینیو: شما احترام بین من و ونگر را درک نمی کنید