پوچتینو

انگلیس اسپانیا
پوچتینو: قهرمان شدن با بارسا کاری ندارد

پوچتینو: قهرمان شدن با بارسا کاری ندارد