پاری سن ژرمن

اروپا فرانسه
نیمار: هیچ چیز من را تضعیف نمی کند

نیمار: هیچ چیز من را تضعیف نمی کند