پائولو دیبالا

اروپا ایتالیا
اینتر- یوونتوس؛ جنگ آرژانتینی های مغضوب

اینتر- یوونتوس؛ جنگ آرژانتینی های مغضوب