وستهام

انگلیس
وستهام 0-4 لیورپول؛ حمله اره ای به چکش ها

وستهام 0-4 لیورپول؛ حمله اره ای به چکش ها