مسعود حسن زاده

سپاهان
مهاجم گلزن سپاهان زیر تیغ جراحی

مهاجم گلزن سپاهان زیر تیغ جراحی

سپاهان
مهاجم سپاهان 8 ماه دور از میادین

مهاجم سپاهان 8 ماه دور از میادین