مرتضی پورعلی گنجی

آسیا
با درخشش پورعلی گنجی و ژاوی؛ السد قهرمان امیر کاپ قطر

با درخشش پورعلی گنجی و ژاوی؛ السد قهرمان امیر کاپ قطر