مجتبی جباری

استقلال
منصوریان بر سر دوراهی: جباری یا جپاروف

منصوریان بر سر دوراهی: جباری یا جپاروف

استقلال
پالس های جباری و منتظری برای بازگشت به استقلال

پالس های جباری و منتظری برای بازگشت به استقلال

استقلال
مجتبی جباری: هیچ پیشنهادی برای فصل بعد ندارم

مجتبی جباری: هیچ پیشنهادی برای فصل بعد ندارم