فرانک ریبری

آسیا
ریبری و روبن برای بازی در لیگ چین پیر هستند

ریبری و روبن برای بازی در لیگ چین پیر هستند

اروپا آلمان
آنچلوتی: ریبری خوب بازی نمی کند

آنچلوتی: ریبری خوب بازی نمی کند