سیمائو سابروسا

اروپا
رونالدو فقط به کار و کار فکر می کند

رونالدو فقط به کار و کار فکر می کند