سعید عباسی

تراکتورسازی
آقای آجورلو، تراکتور سازی را نابود کردی

آقای آجورلو، تراکتور سازی را نابود کردی