سرور جپاروف

سپاهان استقلال
جپاروف به دنبال فسخ یک طرفه قرارداد استقلال

جپاروف به دنبال فسخ یک طرفه قرارداد استقلال

استقلال
جپاروف در تهران؛ مهمانی خداحافظی

جپاروف در تهران؛ مهمانی خداحافظی