سرزو اوزاکا

آسیا
دیدار دوستانه سرزو اوزاکا با سویا در تورجهانی جی لیگ

دیدار دوستانه سرزو اوزاکا با سویا در تورجهانی جی لیگ