سئاد کولاشیناچ

انگلیس
رسمی: مدافع سابق شالکه به آرسنال پیوست

رسمی: مدافع سابق شالکه به آرسنال پیوست