زین الدین زیدان

اروپا اسپانیا
تصمیم عجیب زیدان؛ مودریچ را بفروشید

تصمیم عجیب زیدان؛ مودریچ را بفروشید

اروپا اسپانیا
زین الدین زیدان این سه بازیکن را نمی خواهد

زین الدین زیدان این سه بازیکن را نمی خواهد