رینالدو روئدا

آسیا
یک کلمبیایی در آستانه نشستن روی نیمکت امارات

یک کلمبیایی در آستانه نشستن روی نیمکت امارات