راینارد گریندل

آسیا
جام حذفی آلمان متعلق به برلین است، نه شانگهای

جام حذفی آلمان متعلق به برلین است، نه شانگهای