دیگو مارادونا

اروپا
کمک داوری که “دست خدا” را ندید، درگذشت

کمک داوری که “دست خدا” را ندید، درگذشت