دیگو سیمئونه

اروپا انگلیس
ونگر: حذف رئال مادرید بهترین خاطره من بود

ونگر: حذف رئال مادرید بهترین خاطره من بود

اروپا انگلیس
چه کسی جانشین آرسن ونگر در آرسنال خواهد شد؟

چه کسی جانشین آرسن ونگر در آرسنال خواهد شد؟

اسپانیا
سیمئونه: دوشنبه در مورد آینده ام تصمیم می‌گیریم

سیمئونه: دوشنبه در مورد آینده ام تصمیم می‌گیریم

اسپانیا
سیمئونه: از صحبت در مورد آینده‌ام خسته شده‌ام

سیمئونه: از صحبت در مورد آینده‌ام خسته شده‌ام