داریوش شجاعیان

استقلال
پیراهن شماره 7 فرهاد مجیدی بر تن بیت سعید

پیراهن شماره 7 فرهاد مجیدی بر تن بیت سعید