خولن لوپتگی

اسپانیا
لوپتگی: ایسکو بازیکن فوق‌العاده ای است

لوپتگی: ایسکو بازیکن فوق‌العاده ای است

اسپانیا
لوپتگی: راموس و پیکه رابطه فوق العاده ای دارند

لوپتگی: راموس و پیکه رابطه فوق العاده ای دارند