تیم ملی سوریه

ایران
ایران 2-2 سوریه؛ جشن صعود در آزادی، گس شد

ایران 2-2 سوریه؛ جشن صعود در آزادی، گس شد