تیم ملی ازبکستان

آسیا ایران
ازبکستان 0-1 ایران: همون همیشگی!

ازبکستان 0-1 ایران: همون همیشگی!