تراکتورسازی

پرسپولیس
تراکتورسازی 1-2 پرسپولیس: شش از دو

تراکتورسازی 1-2 پرسپولیس: شش از دو