اسکیل لاوتزی

آسیا
پردرآمدترین بازیکن دنیا به نژادپرستی متهم شد

پردرآمدترین بازیکن دنیا به نژادپرستی متهم شد

آسیا
پردرآمدترین فوتبالیست دنیا چه کسی است؟

پردرآمدترین فوتبالیست دنیا چه کسی است؟