ابراهیم صادقی

لیگ ایران
خداحافظی کاپیتان نارنجی از مستطیل سبز

خداحافظی کاپیتان نارنجی از مستطیل سبز