آدیداس

ایران
قرارداد آدیداس با فدراسیون در هاله ای از ابهام

قرارداد آدیداس با فدراسیون در هاله ای از ابهام

ایران
قراداد آدیداس با تیم ملی در مرحله چانه زنی

قراداد آدیداس با تیم ملی در مرحله چانه زنی