،اوزیل، آرسنال، آنری

اروپا انگلیس
رکورد مهمی که محمد صلاح قادر به شکستن آن نبود

رکورد مهمی که محمد صلاح قادر به شکستن آن نبود

اروپا انگلیس
انتقاد تند تیری آنری از مسوت اوزیل

انتقاد تند تیری آنری از مسوت اوزیل