انگلیس

برنامه کامل فصل 18-2017 لیگ برتر انگلیس

فوتبال ترایب- قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ برتر انگلیس انجام شد و چلسی، مدافع عنوان قهرمانی در هفته اول به مصاف برنلی خواهد رفت. برنامه کامل رقابت های این فصل را در ادامه مشاهده می کنید:

هفته اول

جمعه 20 مرداد

لسترسیتی-آرسنال

شنبه 21 مرداد

منچسترسیتی-برایتون

برنلی-چلسی

هادرسفیلد-کریستال پالاس

استوک سیتی-اورتون

لیورپول-واتفورد

بورنموث-وست بروم

یکشنبه 22 مرداد

وستهام-منچستریونایتد

تاتنهام-نیوکاسل

هفته دوم

شنبه 28 مرداد

واتفورد-بورنموث

وست بروم-برنلی

برایتون-لسترسیتی

کریستال پالاس-لیورپول

آرسنال-استوک سیتی

منچستریونایتد-سوانسی

ساوتهمپتون-وستهام

یکشنبه 20 مرداد

چلسی-تاتنهام

نیوکاسل-هادرسفیلد

دوشنبه 30 مرداد

اورتون-منچسترسیتی

هفته سوم

شنبه

منچسترسیتی-بورنموث

سوانسی-کریستال پالاس

ساوتهمپتون-هادرسفیلد

لسترسیتی-منچستریونایتد

وستهام-نیوکاسل

برایتون-واتفورد

آرسنال-لیورپول

یکشنبه 5 شهریور

استوک سیتی-وست بروم

اورتون-چلسی

برنلی-تاتنهام

آرسنال-لیورپول

هفته چهارم

شنبه 18 شهریور

بورنموث-آرسنال

وست بروم-برایتون

تاتنهام-اورتون

چلسی-لسترسیتی

لیورپول-منچسترسیتی

واتفورد-ساوتهمپتون

منچستریونایتد-استوک سیتی

یکشنبه 19 شهریور

نیوکاسل-سوانسی

کریستال پالاس-برنلی

دوشنبه 20 شهریور

هادرسفیلد-وستهام

هفته پنجم

جمعه 24 شهریور

برایتون-بورنموث

شنبه 25 شهریور

ساوتهمپتون-کریستال پالاس

لسترسیتی-هادرسفیلد

برنلی-لیورپول

استوک سیتی-نیوکاسل

سوانسی-تاتنهام

منچسترسیتی-واتفورد

وستهام-وست بروم

یکشنبه 26 شهریور

آرسنال-چلسی

اورتون-منچستریونایتد

هفته ششم

شنبه 1 مهر

هادرسفیلد-برنلی

بورنموث-اورتون

لیورپول-لسترسیتی

کریستال پالاس-منچسترسیتی

منچستریونایتد-ساوتهمپتون

چلسی- استوک سیتی

واتفورد-سوانسی

تاتنهام-وستهام

یکشنبه 2 مهر

نیوکاسل-برایتون

دوشنبه 3 مهر

وست بروم-آرسنال

هفته هفتم

شنبه 8 مهر

لسترسیتی-بورنموث

منچسترسیتی-چلسی

تاتنهام-هادرسفیلد

کریستال پالاس-منچستریونایتد

ساوتهمپتون-استوک سیتی

واتفورد-وست بروم

سوانسی-وستهام

یکشنبه 9 مهر

برایتون-آرسنال

لیورپول-نیوکاسل

برنلی-اورتون

هفته هشتم

اورتون-برایتون

وستهام-برنلی

چلسی-کریستال پالاس

وست بروم-لسترسیتی

منچستریونایتد-لیورپول

استوک سیتی-منچسترسیتی

نیوکاسل-ساوتهمپتون

هادرسفیلد-سوانسی

بورنموث-تاتنهام

آرسنال-واتفورد

هفته نهم

واتفورد-چلسی

آرسنال-اورتون

منچستریونایتد-هادرسفیلد

برنلی-منچسترسیتی

کریستال پالاس-نیوکاسل

وست بروم-ساوتهمپتون

بورنموث-استوک سیتی

لسترسیتی-سوانسی

لیورپول-تاتنهام

برایتون-وستهام

هفته دهم

سوانسی-آرسنال

چلسی-بورنموث

ساوتهمپتون-برایتون

نیوکاسل-برنلی

وستهام-کریستال پالاس

اورتون-لسترسیتی

هادرسفیلد-لیورپول

تاتنهام-منچستریونایتد

استوک سیتی-واتفورد

منچسترسیتی-وست بروم

هفته یازدهم

منچستریونایتد-چلسی

واتفورد-اورتون

وست بروم-هادرسفیلد

آرسنال-منچسترسیتی

بورنموث-نیوکاسل

برنلی-ساوتهمپتون

لسترسیتی-استوک سیتی

برایتون-سوانسی

کریستال پالاس-تاتنهام

لیورپول-وستهام

هفته دوازدهم

تاتنهام-آرسنال

هادرسفیلد-بورنموث

استوک سیتی-برایتون

سوانسی-برنلی-اورتون-کریستال پالاس

منچسترسیتی-لسترسیتی

ساوتهمپتون-لیورپول

نیوکاسل-منچستریونایتد

وستهام-واتفورد

چلسی- وست بروم

هفته سیزدهم

آرسنال-برنلی

استوک سیتی-کریستال پالاس

منچسترسیتی-هادرسفیلد

چلسی-لیورپول

برایتون-منچستریونایتد

واتفورد-نیوکاسل

اورتون-ساوتهمپتون

بورنموث-سوانسی

وست بروم-تاتنهام

لسترسیتی-وستهام

هفته چهاردهم

هادرسفیلد-آرسنال

برنلی-بورنموث

کریستال پالاس-برایتون

تاتنهام-لسترسیتی

منچستریونایتد-واتفورد

نیوکاسل

سوانسی-چلسی

وستهام-اورتون

ساوتهمپتون-منچسترسیتی

لیورپول-استوک سیتی

هفته پانزدهم

منچستریونایتد-آرسنال

ساوتهمپتون-بورنموث

لیورپول-برایتون

نیوکاسل-چلسی

هادرسفیلد-اورتون

برنلی-لسترسیتی

وستهام-منچسترسیتی

سوانسی-استوک سیتی

تاتنهام-واتفورد

کریستال پالاس- وست بروم

هفته شانزدهم

واتفورد-برنلی

بورنموث-کریستال پالاس

برایتون-هادرسفیلد

اورتون-لیورپول

منچسترسیتی-منچستریونایتد

لسترسیتی-نیوکاسل

آرسنال-ساوتهمپتون

وست بروم-سوانسی

استوک سیتی-تاتنهام

چلسی- وستهام

هفته هفدهم

استوک سیتی- برنلی

چلسی-هادرسفیلد

منچسترسیتی-سوانسی

آرسنال-وستهام

واتفورد-کریستال پالاس

بورنموث-منچستریونایتد

اورتون-نیوکاسل

وست بروم-لیورپول

لسترسیتی-ساوتهمپتون

برایتون-تاتنهام

هفته هجدهم

نیوکاسل-آرسنال

لیورپول-بورنموث

برنلی-برایتون

ساوتهمپتون-چلسی

سوانسی-اورتون

کریستال پالاس-لسترسیتی

تاتنهام-منچسترسیتی

وستهام-استوک سیتی

هادرسفیلد-واتفورد

منچستریونایتد-وست بروم

هفته نوزدهم

لیورپول-آرسنال

واتفورد-برایتون

تاتنهام-برنلی

چلسی-اورتون

منچستریونایتد-لسترسیتی

بورنموث-منچسترسیتی

هادرسفیلد-ساوتهمپتون

وست بروم-استوک سیتی

کریستال پالاس-سوانسی

نیوکاسل-وستهام