پرسپولیس

مسئول کمیته نقل و انتقالات فدراسیون: قرارداد داخلی رسمیت ندارد

فوتبال ترایب- بازیکنان خارجی استقلال و پرسپولیس هنوز نیامده داستان و حاشیه درست کرده اند. منشا که زیر قرارداد خود با پرسپولیس زده است و جپاروف که به ازبکستان برگشته و میگوید تصمصمی برای آینده اش نگرفته است. مدیران سرخآبی اما مصر هستند که با این بازیکنان قرارداد دارند و آنها بازیکنشان هستند. اما این قرارداد داخلی تا چه حد اعتبار دارد که این بازیکنان میتوانند به این راحتی درمقابلش بایستند.

فریبرز محمود زاده مسئول کمیته نقل و انتقالات فدراسیون است و معیار خوبی برای بررسی کم و کیف این قراردادهاست. او با رد اعتبار قرارداد داخلی اظهار داشت: ابدا چیزی به نام قرارداد داخلی وجود ندارد، در فرایند انتقال بازیکنان به تیم های مختلف، دو مسئله مورد نظر است، یکی قراردادی است که بازیکنان و مربیان با تیم ها می بندند و دیگری ثبت آن است، بنابراین چیزی در رابطه با قرارداد داخلی نداریم.

وی ادامه داد: البته عقد قرارداد باشگاه ها با بازیکنان و مربیان، محدودیت زمانی ندارد. باشگاه ها می توانند پس از پایان رقابت ها و در صورتی که بازیکنان و مربیان تعهدی به باشگاه های دیگر ندارند با آنها اقدام به عقد قرارداد کنند اما مرحله ثبت قرارداد فرآیندی جدا گانه است. اینکه هر باشگاهی با بازیکنی قرارداد می بندد الزاما به معنی استفاده از آنها نیست.

محمودزاده فرآیند ثبت قرارداد را اینگونه تشریح کرد: پس از آغاز مدت زمان نقل و انتقالات باشگاه ها برای ثبت قراردادها اقدام می کنند و پس از آن کمیته انضباطی، کمیته روابط بین الملل و کمیته تعیین وضعیت درباره آن بازیکن و یا مربی تاییدیه خود را می دهند، با دستور دبیر کل فدراسیون و رییس سازمان لیگ اقدام به ثبت و صدور مجوز می کند.

بنابراین همه باید بدانند الزاما عقد قرارداد هر باشگاهی با بازیکن و یا یک مربی به معنای بلامانع بودن استفاده از آن بازیکن و یا مربی نیست و کمیته های نامبرده باید قرارداد مورد نظر را تایید کنند.