استقلال

خریدهای خارجی استقلال و پرسپولیس در حال تعلیق

فوتبال ترایب- مهدی تاج تاکید کرد که فدراسیون روی نظر خود مصمم است و تا تسویه کامل بدهی های باشگاه ها در فیفا، از خرید خارجی خبری نیست.

رییس فدراسیون با حمایت از تصمیمشان در جلوگیری از خرید بازیکن جدید خارجی میگوید این مسأله به صورت آیین‌نامه نیست اما با توجه به پرونده‌های زیادی که باشگاه‌ها در فیفا دارند فعلا نمی‌توانند بازیکن خارجی جدیدی جذب کنند.

وی در پاسخ به تحرکاتی که تیمهای سرخآبی برای جذب بازیکنان خارجی انجام داده اند گفت:” هیچ باشگاهی تا زمانی که بدهی هایش در فیفا را تسویه نکرده نمی‌تواند بازیکن خارجی بگیرد.

او به برنامه فدراسیون برای تسویه حساب پرونده های داخلی اشاره کرد و گفت:” باشگاه‌های ما باید به تدریج به سمتی بروند که با یک برنامه مدون، بدهی های داخلی خود را نیز تسویه کنند. گو اینکه من معتقد هستم که باشگاه‌های ما باید برنامه ای داشته باشند که از ظرفیت‌های داخلی به جای بازیکنان خارجی استفاده کنند.”