استقلال

این گروه عجیب: استقلال شاید شکست بخورد ولی اول شود!

فوتبال ترایب- گروه اول لیگ قهرمانان آسیا که استقلال در آن حضور دارد طوری درهم پیچیده است که استقلال هنوز صعودش قطعی نیست ولی میشود اتفاقاتی در هفته آخر بیوفتد که با شکست پر گل هم به مرحله بعد صعود کند.

در حالی که تکلیف برخی از گروههای دیگر تقریبا مشخص است، امتیازهای تیمهای هم گروهی استقلال و قانون بازی رو در رو وضعیت این گروه را مانند بازیهای فکری پر از احتمالات گوناگون کرده است.

در این گروه الاهلی و استقلال 8 امتیاز دارند و التعاون و لوکوموتیو 5 امتیاز با این حساب، استقلال برای صعود قطعی تنها یک امتیاز از التعاون نیاز دارد. ولی اگر شکست بخورد چه خواهد شد؟

استقلال در صورت شکست کم گل از التعاون و برد الاهلی با اینکه فرصت صدرنشینی را از دست خواهد داد ولی با توجه به نتیجه بهتر نسبت به التعاون و لوکوموتیو، در هر صورت به عنوان تیم دوم بالا خواهد رفت.

اما وضعیت وقتی پیچیده تر میشود که الاهلی هم بازی را به لوکوموتیو ببازد. در این صورت 4 تیم هشت امتیازی خواهیم داشت. در این صورت همه تیمها یکبار به هم باخته اند و عملا قانون بازی رودر رو از کار خواهد افتاد.

در این شرایط عجیب، استقلال در شرایط بهتری از لوکوموتیو و التعاون است. لوکوموتیو از الاهلی بالاتر قرار میگیرد ولی از التعاون وضعیت بدتری دارد. در نهایت استقلال هم وضعیت رو در رویش با الاهلی ضعیف تر است.

در این گره کور احتمالی، قانون به تفاضل گل رجوع میکند. در حال حاضر در این گروه ، تفاضل استقلال 4+، الاهلی 1+، لوکوموتیو 1- و التعاون 4- است. که در صورت فرض برد لوکوموتیو و التعاون در بازی های پایانی، تفاضل استقلال مثبت خواهد ماند، تفاضل الاهلی صفر یا منفی، لوکوموتیو صفر یا مثبت و تفاضل التعاون منفی خواهد ماند.

به این ترتیب استقلال در صورت شکست، نه تنها صعود خواهد کرد بلکه حتی ممکن است به عنوان تیم اول به مرحله بعدی راه بیابد.