اروپا

فیفا به محدودیت های خبری جام کنفدراسیون ها ورود کرد

فوتبال ترایب- پس از محدودیت هایی که دولت روسیه برای خبرنگارانی که برای پوشش خبری جام کنفدراسیونها در نظر گرفت، وارد موضوع شد.

در حالی که نزدیک به چهل روز تا شروع بازی های جام کنفدراسیونها در روسیه باقی مانده است، دولت روسیه محدودیت خبری برای خبرنگاران وضع کرده است. بنا بر اعلام روسیه، خبرنگاران فقط اجازه خواهند داشت که درباره بازیها و اتفاقات ورزشی خبر تهیه کنند و نمیتوانند از محدوده فضاهای ورزشی خارج شوند.

مسئولان فیفا این دستور را مصداق کامل سانسور خبری ارزیابی کرده و قصد دارند در جلسه فوق العاه ای به این موضوع پرداخته و برای آن راه حلی بیندیشند.

با انتشار این خبر برخی از رسانه های معتبر بین المللی اعلام کرده اند که در اعتراض به این تصمیم، نماینده ای به این مسابقات اعزام نخواهند کرد. دیلی میل انگلیس و بیلد آلمان دو رسانه ای هستند که بلافاصله نسبت به این دستور دولت روسیه عکس العمل نشان دادند.